Elanit SC 162‏

Elanit SC 162 je kontaktno lepilo izrađeno na bazi specijalnih polimera. Elanit SC 162 se upotrebljava za lepljenje gume na metal, tkanine na metal, gume na gumu, tkanine na tkaninu i gume na tkaninu na površinskim i jamskim kopovima u rudarstvu.

Utvrdjivac SC

Utvrđivač SC je rastvor poliizocijanata u etil acetatu.Utvrđivač SC se koristi kao sredstvo za umrežavanje lepila Elanit SC 162.

Elanit TV 190

Elanit TV 190 je jednokomponentno lepilo izrađeno na bazi prirodnog kaučuka.Elanit TV 190 se upotrebljava za spajanje i remont gumenih transportnih traka postupkom tople vulkanizacije.


Copyright © Elan 2014 Elan